Skip links

Tehnička ispitivanja

Tehnička ispitivanja

Ispitivanje električnih instalacija

Kontaktirajte nas

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10).

Ispitivanje električnih instalacija

Ispitivanje električnih razdjelnika prema HRN EN 61439

Ispitivanje protupanične rasvjete

Ispitivanje tipkala za daljinsko isključenje napajanja

Tehnička ispitivanja

Mjerenje napona koraka i napona dodira

Kontaktirajte nas

Zakonska regulativa

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV (NN 102/2010).

Tehnička ispitivanja

Ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od djelovanja munje

Kontaktirajte nas

Zakonska regulativa

Pregled i ispitivanje sustava zaštite od munje provodi se u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10).

Tehnička ispitivanja

Ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Kontaktirajte nas

Opis

Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara provjerava se najmanje jednom godišnje, o čemu se izdaje uvjerenje.

Ispitivanje sustava za otkrivanje i dojavu požara (vatrodojava)

Ispitivanje sustava za gašenje požara plinskim sredstvima

Ispitivanje sustava za gašenje požara vodom (sprinkler instalacija)

Ispitivanje sustava za gašenje požara pjenom

Ispitivanje sustava za gašenje požara vodenom maglom

Ispitivanje sustava za gašenje požara prahom

Ispitivanje hidrantskih mreža

  • Ispitivanje unutarnje hidrantske mreže
  • Ispitivanje vanjske hidrantske mreže
  • Mjerenje protoka i izrada Q-H dijagrama

Ispitivanje uređaja i instalacija za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija

  • Ispitivanje protupožarnih zaklopki na sustavima ventilacije
  • Ispitivanje protupožarnih vrata s uređajem za automatsko zatvaranje
  • Ispitivanje uređaja za odvođenje dima i topline (odimljavanje)

Tehnička ispitivanja

Ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Kontaktirajte nas

Opis

Sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para je skup elemenata, funkcionalno povezanih i neprenosivih (mjerna glava, centrala, uređaji signalizacije, napajanje i dr.) koji se rabe za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para u unaprijed odabranom prostoru. Mogu djelovati samostalno ili zajedno s uređajima i instalacijom za sprječavanje istjecanja opasnih koncentracija zapaljivih plinova i para.

Tehnička ispitivanja

Ispitivanje efikasnosti ventilacije

Kontaktirajte nas

Ispitivanje efikasnosti ventilacije ugostiteljskih objekata

Na temelju članka 32. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 45/17).

Tehnička ispitivanja

Izrada plana spašavanja i evakuacije

Kontaktirajte nas

Zakonska regulativa

Na temelju članka 55. Zakona o zaštiti na radu (NN71/14) poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja.