Skip links

Inspekcija dizala

AZ1

Akreditacija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020:2012 za inspekciju sigurnosti dizala.

Notified body number: 2911

Inspekcija dizala

Redovni godišnji pregled dizala

Zahtjev za postupak inspekcije

Zakonska regulativa

Na temelju čl. 6. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (N.N. br. 05/19) vlasnik dizala dužan je osigurati redovni pregled dizala od strane ovlaštene Organizacije uz sudjelovanje održavatelja dizala. Redovni pregled dizala mora se obaviti najmanje jedanput godišnje.

Opis postupka pregleda

Provjera ispravnog djelovanje opreme za sigurnost i zaštitu. Provjera da li su nastale promjene u okolini i/ili na dizalu koje mogu utjecati na sigurnost korisnika dizala. Usklađenost sa zakonima i propisima, te provjera da li su od posljednjeg redovnog pregleda uklonjeni svi nedostaci prema Izvješću o obavljenom pregledu. Nakon obavljenog pregleda dizala sastavlja se Izvješće o redovnom pregledu koje se dostavlja naručitelju pregleda.

Inspekcija dizala

Izvanredni pregled dizala

Zahtjev za postupak inspekcije

Zakonska regulativa

Na temelju čl. 4. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (N.N. br. 05/19) vlasnik dizala dužan je osigurati izvanredni pregled dizala od strane ovlaštene Organizacije uz sudjelovanje održavatelja dizala.

Izvanredni pregled provodi se u slučaju:

  • nastalih osnovnih promjena na dizalu, zamjene sigurnosne opreme,
  • stavljanja dizala u uporabu nakon nezgoda,
  • provjere jesu li otklonjeni nedostaci utvrđenih pri redovnom pregledu dizala od strane ovlaštene organizacije zbog kojih je dizalo stavljeno izvan uporabe,
  • zahtjeva nadležnih inspekcijskih tijela.

Opis postupka pregleda

Postupak i opseg izvanrednog pregleda određuje ovlaštena organizacija ovisno o slučaju zbog kojeg se obavlja izvanredni pregled.

Inspekcija dizala

Završna provjera dizala

Zahtjev za postupak inspekcije

Zakonska regulativa

Na temelju čl. 16. Pravilnika o sigurnosti dizala (N.N. br. 20/16), Prije stavljanja na tržište dizala moraju biti podvrgnuta jednom od postupaka ocjenjivanja sukladnosti, a prema prilogu V Pravilnika o sigurnosti dizala (N.N. br. 20/16).

Opis postupka pregleda

Završna provjera dio je postupka ocjenjivanja sukladnosti pri kojemu prijavljeno tijelo utvrđuje i potvrđuje da dizalo s potvrdom o EU ispitivanju tipa ili koje je projektirano i proizvedeno u skladu s odobrenim sustavom kvalitete zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. Pravilnika o sigurnosti dizala NN 20/16.

Inspekcija dizala

Provjera i suglasnost na stručnu osposobljenost održavatelja dizala

Zahtjev za postupak inspekcije

Zakonska regulativa

Na temelju čl. 10. Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi (N.N. br. 05/19) održavanje dizala može obavljati pravna ili fizička osoba registrirana za tu djelatnost samo uz prethodnu suglasnost ovlaštene organizacije koja prije izdavanja iste provjerava stručnu osposobljenost održavatelja u skladu s Pravilima za provjeru stručne osposobljenosti održavatelja dizala

Opis postupka pregleda

Postupak provjere i izdavanje suglasnosti na stručnu osposobljenost održavatelja dizala definirano je vlastitim dokumetiranim postupkom DP SOD.